Vooruitzichten voor de situatie op het Belgische net voor de komende 7 dagen

Er is genoeg stroom beschikbaar om in ons verbruik te voorzien. Er is geen reden tot ongerustheid

De bevoorradingszekerheid komt op korte termijn niet in het gedrang. De sensibiliseringscampagne “Off, en we blijven ON”, met als doelstelling het grote publiek proactief te sensibiliseren en aan te moedigen om het verbruik te verminderen, blijft wel actief zoals de vorige jaren. Via een grootschalige mediacampagne informeerde de overheid in het verleden het grote publiek. Dat materiaal bestaat nog steeds (offon.be, readyforwinter.be, Elia 4cast App).

 • Stroomtekort: hoe kan dat?
 • Stroomindicator Elia: bestaat er voor de komende dagen een risico op stroomtekort?
 • Het afschakelplan toegelicht
 • Gaat het licht uit in mijn straat?
 • Hoe kan ik mij voorbereiden op een stroomonderbreking?
 • Handige tips om een stroomonderbreking te voorkomen (thuis, op het werk, op school, met je vereniging)

Het risico bestaat dat er niet voldoende stroom is om in ons verbruik te voorzien, laten we met zijn allen minder verbruiken, vooral tijdens de piekperiode (in principe tussen 17.00 en 20.00 uur) om zo een afschakeling te voorkomen.

Elia voorspelt tot 7 dagen op voorhand een structureel tekort op de energiemarkt. Het zal de strategische reserve moeten inzetten om de bevoorradingszekerheid te garanderen. De strategische reserve bestaat uit productie-eenheden die niet meer deelnemen aan de markt (E.ON Vilvoorde, SPE Luminus Seraing) en uit grote verbruikers die hebben aanvaard om hun verbruik te verminderen in geval van nood. In totaal spreken we over 750 MW. Deze reserve kan op dag-1 geactiveerd en ingezet worden om alsnog het elektriciteitsnetwerk in evenwicht te houden. Wanneer het licht oranje wordt, zal Elia zich voorbereiden om deze reserve op dag-1 in te zetten. Volgens de inschattingen van Elia zal, bij een oranje licht, de strategische reserve volstaan om de stroombevoorrading te garanderen.

Er is niet genoeg stroom beschikbaar om op elk moment in ons verbruik te voorzien. De overheid neemt verbodsmaatregelen om het verbruik alsnog te doen dalen.

Elia voorspelt een structureel tekort op de energiemarkt. Het zal de strategische reserve moeten inzetten, maar verwacht wordt dat dit niet voldoende zal zijn om de energiebevoorrading te dekken. In deze fase zal de overheid het tweede luik van het preventieve noodplan ontplooien. Naast de sensibiliseringscampagne (“Off, en we blijven On”), zullen nog verbodsmaatregelen genomen worden om het verbruik te verminderen. Zo onder meer:

 • Treinverkeer
 • Straat- en kerstverlichting
 • Overheidsgebouwen
 • Verbruik voor specifieke doeleinden

Indien het echt niet anders kan, zal een deel van de verbruikers tijdelijk geen stroom krijgen, om zo een langdurige algemene en ongecontroleerde stroompanne te vermijden.

Elia voorspelt een structureel tekort op de energiemarkt. Het zal de strategische reserve moeten inzetten, maar verwacht wordt dat dit niet voldoende zal zijn om de energiebevoorrading te dekken. Ook de effecten van het preventieve noodplan lijken niet te volstaan om het net in evenwicht te houden.

Elia krijgt in dit stadium de toestemming van de overheid om gedeeltes van het elektriciteitsnetwerk af te schakelen, teneinde een volledige ineenstorting van het net te voorkomen.

Meest gestelde vragen

In de winter van 2014 was de bevoorradingszekerheid volop onder de aandacht. Dit jaar hebben alle actoren hier zo veel mogelijk op geanticipeerd om het risico op een schaarste te beperken. Het risico is echter niet verdwenen.. Hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft na analyse bevestigd dat het evenwicht van het elektriciteitsnetwerk in bepaalde omstandigheden inderdaad een kritisch punt kan bereiken.

Reactor Tihange 1 draait momenteel niet en de heropstart is voorzien op 15/02/2017. We zien ook spanningen op de Franse markt waar meerder reactoren onbeschikbaar zijn om diverse redenen. We verwachten dat er meerdere van deze reactoren terug kunnen opstarten begin januari, wat het risico op stroomschaarste aanzienlijk zal verminderen. Een tekort op de Franse markt kan leiden tot problemen in België doordat in de elektriciteitsmarkt de buurlanden verbonden zijn.

In het geval alle mogelijke middelen zijn uitgeput om de bevoorradingszekerheid nog te verzekeren (elektriciteitsproductie, strategische reserve, import, vraag beperkende maatregelen,…), zal men in laatste instantie teruggrijpen naar het afschakelplan.

Het is de federale overheid die bevoegd is voor de energievoorziening in ons land. Ze stelt een noodplan op en bepaalt wie en welke gemeentes afgeschakeld kunnen worden op momenten dat de elektriciteitsproductie niet meer toereikend is. Het is aan de hoogspanningsnetbeheerder Elia om het verbruik en de beschikbaarheid van elektriciteit voortdurend te monitoren.

De elektriciteitsleverancier waarmee u een leveringscontract hebt afgesloten bepaalt m.a.w. niet of u al dan niet van net wordt afgesloten. Enkel de ligging van uw bedrijf en welk type bedrijf u bent, zullen bepalen of u wordt afgesloten (meer informatie op de website van het FOD Economie & Offon.be).

Elia past een waarschijnlijkheidsmodel toe voor de bevoorradingszekerheid dat steunt op de Elektriciteitswet.

Artikel 7bis van de elektriciteitswet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014 m.b.t. de strategische reserves)

Principe = garanderen van evenwicht tussen productie en verbruik    

2 meeteenheden:

 • LOLE (Loss of load expectation) = uren/winter (gemiddeld aantal) tijdens dewelke de vraag naar elektriciteit niet kan gedekt worden door het geheel van middelen hiervoor vermeld en dit in normale omstandigheden (50% van de onderzochte scenario’s).
 • Het 95ste percentiel (P95)= uren/winter (gemiddeld aantal) tijdens dewelke de vraag naar elektriciteit niet kan gedekt worden door het geheel van middelen in een jaar dat als uitzonderlijk wordt beschouwd op basis van de onverwachte voorvallen: koude/belasting of pannes (logica van maximaal 5% waarschijnlijkheid dat het net zich in dergelijke toestand zou bevinden)

Wordt algemeen aanvaard:

 • LOLE gemiddeld  ≤  3 uren
 • LOLE P95 ≤  20 uren

Voor winter 2016-2017 berekende Elia een LOLE voor verschillende scenario’s:

BRON: ELIA

 

Elia berekende de situatie zonder Doel 3 en Tihange 2. Zonder Doel 3 en TIhange 2 komt Elia in zijn berekening tot 6 uren waarin de elektriciteitsvraag niet gedekt kan worden bij een gemiddelde toestand. In het geval van een exceptionele winter houdt Elia rekening met 37 uren. In zijn persbericht van 29/11 wijst Elia op de spanningen op de elektriciteitsmarkt en sluit een activatie van de strategische reserve in geval van een koudegolf niet uit. Elia wijst er echter op dat er geen sprake is van schaarste en haalt de strategische reserve en het verhogen van de importcapaciteit met 4500 MW aan als stabiliserende factoren.

Wanneer het afschakelplan wordt geactiveerd, is het nog lang niet zeker of u zonder stroom zal komen te zitten. Vooreerst dient u na te gaan of, en in welke schijf uw bedrijf zich bevindt.

De distributienetbeheerders hebben de lijst gepubliceerd, waarin u kunt controleren of uw straat deel uitmaakt van een van de afschakelbare schijven. Hoe de afschakeling precies verloopt, wordt hierna uitgelegd.

Verder is het ook mogelijk dat u in aanmerking komt voor het statuut van prioritaire afnemer.

In het Ministerieel Besluit tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit van 3 juni 2005 staat volgende lijst van prioritaire afnemers, in stijgende volgorde van belang:

 • Beschermde industriële installaties;
 • Klinieken, hulpdiensten, openbaar vervoer, vitale communicatiecentra (zoals zendinstallaties van openbare omroepen);
 • Hulpdiensten van productiecentrales en van hoogspanningsposten.

Het Federaal Planbureau heeft in een studie de kosten van een black-out berekend in een scenario waarin er geen nieuwe maatregelen worden getroffen (03/2014). Het kwam daarbij op een financiële kost van 120 M € na een nationale stroomonderbreking van een uur, 170 M € na twee uur, en een exponentiële stijging van de kosten vanaf acht uur zonder stroom. Verder is ook de sociale impact van een grootschalige stroomonderbreking niet te overzien.

Alle marktpartijen hebben er met andere woorden alle belang bij om een bevoorradingsprobleem te vermijden.

 1. In 2014 hielden de overheden en andere stakeholders een grote informatiecampagne rond bevoorradingszekerheid. Dit jaar bouwt men voort op de eerdere communicatie en de kanalen die werden gecreëerd in 2014, zoals bijvoorbeeld de website van de FOD, de website van de distributienetbeheerders, website onoff.be en de app die hieraan werd verbonden,,…
  Ook ENGIE Electrabel heeft hierin initiatieven genomen die vandaag de dag nog altijd actueel zijn:
  • Online Blackout Scan: ontdek in welke mate uw bedrijf gevoelig is voor een stroomonderbreking.
  • Bereid u voor op een afschakeling door uw eigen noodplan op te stellen. Anticipeer op de gebeurtenissen door uw medewerkers bewust te maken van het risico en de acties die zij moeten stellen. Registreer uw medewerkers voor onze veiligheidsopleidingen elektriciteit. In deze opleidingen leren zij de juiste acties te stellen en in te oefenen op hoogspanningsmateriaal.
 2. In een tweede fase zijn een reeks maatregelen ontwikkeld door de overheid in samenwerking met de transmissienetbeheerder Elia. Deze maatregelen zullen ontplooid worden in functie van het risiconiveau waarin het Belgische net zich bevindt. Deze risiconiveaus worden vertaald in een kleur: groen, oranje; rood en zwart.

Het risico bestaat dat er niet voldoende stroom is om in ons verbruik te voorzien. Laten we allemaal minder verbruiken, vooral tijdens de piekperiode (in principe tussen 17.00 en 20.00 uur) om zo een afschakeling te voorkomen.

Elia voorspelt tot 7 dagen op voorhand een structureel tekort op de energiemarkt. Het zal de strategische reserve moeten inzetten om de bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen.

De balanceringsmechanismen van Elia volstaan om de vraag te beantwoorden, maar we zitten krap. Een bijkomend onvoorzien incident (wegvallen van een productie-eenheid, hoogspanningslijn, onverwacht strenger weer,…) kunnen ons in de problemen brengen. Volg de situatie met andere woorden nauwkeurig op, en wees voorbereid op een eventuele verslechtering van de situatie!

Elia heeft een structureel tekort vastgesteld op de energiemarkt, maar zal een beroep kunnen doen op de strategische reserve om de vraag te dekken. Elia en de overheid bereiden zich dus voor op het inzetten van de strategische reserve, maar nemen voor de rest (nog) geen bijkomende maatregelen.

Als op dag-1 het risico op een structureel tekort wordt bevestigd, zal Elia effectief de strategische reserve inschakelen om alsnog het net in evenwicht te houden.

Er is niet genoeg stroom beschikbaar om op elk moment in ons verbruik te voorzien. De overheid neemt verbodsmaatregelen om het verbruik alsnog te doen dalen.

Elia voorspelt een structureel tekort op de energiemarkt. Het zal de strategische reserve moeten inzetten, maar men verwacht dat dit niet voldoende zal zijn om de bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen.

De balanceringsmechanismen van Elia volstaan niet om de vraag te beantwoorden. De overheid doet een beroep op vraagbeperkende maatregelen om het netevenwicht alsnog te garanderen. Volg de situatie met andere woorden nauwkeurig op, en wees voorbereid op een eventuele verslechtering van de situatie!

In deze fase zal de overheid het tweede luik van het preventieve noodplan ontplooien. Naast de sensibiliseringscampagne (“Off, en we blijven On”), zullen nog verbodsmaatregelen genomen worden om het verbruik te verminderen. Zo onder meer:

 • Treinverkeer;
 • Straat- en kerstverlichting;
 • Overheidsgebouwen;
 • Verbruik voor specifieke doeleinden;

Elia voorspelt een structureel en significant tekort op de energiemarkt. Het zal de strategische reserve moeten inzetten, maar dit zal niet voldoende zijn om de bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen. Ook het noodplan waarbij de overheid via sensibilisering en verbod de vraag tracht te beperken, lijken niet te volstaan om het net in evenwicht te houden.

Het afschakelplan zal geactiveerd worden.

Welk gebied straks van het net gekoppeld zal worden, weten wij als energieleverancier niet. Het is zo dat in geval van een gecontroleerde (geanticipeerde) afschakeling, men allicht begint met schijf 8 af te schakelen. Anderzijds heeft de overheid de vrijheid om hier van af te wijken. De minister zou bijvoorbeeld kunnen beslissen om te beginnen met schijf 7, omdat schijf 8 eerder al werd afgeschakeld. De overheid heeft zich geëngageerd om niet steeds dezelfde afnemers de lasten van het afschakelplan te laten ondervinden.

Verder is het ook mogelijk dat u in aanmerking komt voor het statuut van prioritaire afnemer.

In het Ministerieel Besluit tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit van 3 juni 2005 staat volgende lijst van prioritaire afnemers, in stijgende volgorde van belang:

Beschermde industriële installaties;

Klinieken, hulpdiensten, openbaar vervoer, vitale communicatiecentra (zoals zendinstallaties van openbare omroepen);

Hulpdiensten van productiecentrales en van hoogspanningsposten.

Het is echter belangrijk om op te merken dat niet meer dan 5% van de belasting van de afgeschakelde Elia-post terug mag ingeschakeld worden. Het is dus absoluut niet zeker of alle prioritaire afnemers terug ingeschakeld kunnen worden.

Bij een afschakeling moeten een aantal hoogspanningsposten afgekoppeld worden. Deze operatie gebeurt per groep hoogspanningsposten die elk een afschakelingsschijf vormen. Sinds de aanpassing van het afschakelplan in 2015 bestaan er in België 8 schijven (vroeger 6) die elk overeenstemmen met 500 à 750 MW. Samen is dat ongeveer 40% van de totale netwerkcapaciteit. Deze 8 schijven komen niet overeen met regionale of plaatselijke geografische zones . Gemeenten uit verschillende delen van het land behoren tot een bepaalde schijf en dezelfde gemeente - of zelfs dezelfde straat – kan worden bevoorraad door verschillende distributiepunten die niet eens tot dezelfde schijf behoren. De toestand kan verder veranderen naargelang van precieze factoren, zoals werken op het distributienetwerk.

In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar als het tekort te groot wordt, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn. In elk geval worden de prioritaire gebruikers (vooral de ziekenhuizen en de beheerscentrales voor noodoproepen) als eerste opnieuw bevoorraad. De stroomonderbrekingen zouden ongeveer 3 uur duren, a priori tussen 17 en 20 uur tijdens de piekperiode in de winter. Indien de concrete situatie het eist, kaunnen de onderbrekingen ook op andere momenten plaatsvinden en langer duren.

Als de ministers in de media een afschakeling aankondigen, wordt het algemene nummer van de betrokken schijf meegedeeld (bijvoorbeeld: schijf 8).

De afschakelingsprocedure bij stroomtekort voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. Schijf 1 zou dus a priori niet “manueel” worden afgeschakeld bij stroomtekort. Deze is bestemd voor de “automatische” afschakeling in geval van een plots incident dat het evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen.

Meer informatie op de site van de FOD Economie

Wanneer Elia overgaat tot een afschakeling van één of meerdere schijven, worden verschillende Elia-posten (richting de distributienetbeheerders) uitgeschakeld. Elke afnemer achter deze post zal afgeschakeld worden, ook prioritaire afnemers.

In een tweede fase schakelt de distributienetbeheerder op zijn beurt de subposten af, de zogenaamde “clearing”.

Vervolgens schakelt Elia de post opnieuw in.

De distributienetbeheerder schakelt de prioritaire cabines terug in in ziekenhuizen, bij de brandweer, politie, civiele bescherming,…

Dit proces duurt ongeveer 15 minuten.

Het is echter belangrijk om op te merken dat niet meer dan 5% van de belasting van de afgeschakelde Elia-post terug mag ingeschakeld worden. Het is dus absoluut niet zeker of alle prioritaire afnemers terug ingeschakeld kunnen worden.

Hierover wordt niet officieel gecommuniceerd. U kunt natuurlijk wel rondkijken of andere installaties in uw buurt al onder stroom zijn (straatverlichting, buren,…).

De cabines zijn uitgerust met een minimum spanningsmodule. Dit apparaat ontkoppelt de installatie van de klant automatisch van het net wanneer de spanning op het net wegvalt. Eens het net opnieuw onder spanning staat, moet de klant zelf zijn installatie opnieuw op het net aansluiten. De netbeheerder komt niet tussen voor deze handeling. Wij hebben de mogelijkheid om uw medewerkers te trainen om voorbereid te zijn hierop via onze veiligheidsopleidingen elektriciteit.

 1. Kent u de risico’s die u loopt? -> Ga na of u in een afschakelbare zone ligt!
 2. Doe de Blackout Scan ! De Blackout Scan geeft u de mogelijkheid om uw risico’s bij een stroomonderbreking goed in te schatten.
 3. Niet gerustgesteld? -> De Risicoanalyse Stroomonderbreking is een audit waarbij experten van ENGIE Electrabel uw bedrijf bezoeken voor een meer diepgaande analyse! Geïnteresseerd? Download de offerte!
 4. Tref uw voorbereidingen
  • Informeer uw personeel van de situatie. Zorg ervoor dat een eventuele evacuatie in alle veiligheid kan verlopen of spreek af welke taken/klusjes er kunnen uitgevoerd worden tijdens de stroomonderbreking.
  • Bekijk in welke mate de stroomonderbreking kan geanticipeerd worden om de schade van de stroomonderbreking te beperken (ovens op voorhand stilleggen, diepvriezers gesloten houden,…). Zorg ervoor dat iedereen goed op de hoogte is van deze procedure(s).
  • Indien kritisch, bekijk hoe u zonder problemen kunt communiceren binnen uw bedrijf: uw telefoonnetwerk zal niet werken, en of ook het gsm-netwerk goed zal functioneren is maar de vraag.
  • Werk een planning uit waarbij de herinschakeling van de hoogspanningscabine zo snel en efficiënt mogelijk kan gebeuren: aanduiden van verantwoordelijke(n) (met BA5-diploma), sleutel klaarleggen, overlopen van procedure,…
  • Bekijk op welke manier u de heropstart van uw processen zo efficiënt mogelijk kunt voorbereiden. Een slechte heropstart kan enerzijds schade veroorzaken aan uw HS-cabine of aan uw processen, en anderzijds een impact hebben op uw vermogenspiek (hetgeen u zal voelen op uw energiefactuur). Het is met andere woorden belangrijk om de heropstart gecontroleerd te laten gebeuren:
   • Stel hierbij een planning op van de heropstart van uw verschillende processen.
   • Geef hierbij voorrang aan kritieke processen, schakel deze als eerste terug in.
 1. Volg de lichten van Elia op

Zowel de installatie van een eigen stroomgenerator als de tijdelijke huur om een kritische periode te overbruggen, zijn vandaag nog mogelijk. ENGIE Electrabel kan u hierbij ondersteunen.

De huur van een noodgroep.

Om de kans op een stroomonderbreking gedurende een specifieke kritische periode te beperken, kunnen wij tijdelijk een stroomgenerator ter beschikking stellen. Deze generator zal ingezet worden in functie van uw noden (voor welke processen is noodstroom vitaal, en welk vermogen is hiervoor vereist?).

Wij rekenen op ongeveer een week vanaf de ondertekening van de offerte om de stroomgenerator te leveren en te installeren. De indicatieve basisprijs voor de huur van een groep is 3 000 EUR/maand (dit is een gemiddelde prijs zonder rekening te houden met transport, onderhoud, opties, brandstof,…).

Noteer dat de voorraad van beschikbare noodgroepen beperkt is. Bovendien bestaat deze uit veel verschillende types van groepen. De geschiktheid van een groep is sterk afhankelijk van uw situatie. Indien u noodstroom deze winter essentieel acht, is het dus belangrijk om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Contacteer uw accountmanager indien u een offerte of meer informatie wenst.

De aankoop van een noodgroep.

De installatie wordt voorafgegaan door een technische analyse, waarbij experts uw site of bedrijf bezoeken om uw specifieke noden vast te stellen (circuits die moeten aangesloten worden op de groep, nodige vermogen, duurtijd waarvoor de installatie stroom moet kunnen leveren, type groep en bijkomende opties, meest geschikte plaats,…).

Vervolgens wordt de generator gefabriceerd, geïnstalleerd en klaar gemaakt om in dienst genomen te worden. Vanaf de offerteondertekening vragen wij hiervoor ongeveer 10 weken. De indicatieve basisprijs voor de aankoop van een groep is 80 000 EUR (dit is een gemiddelde prijs zonder rekening te houden met transport, onderhoud, opties, brandstof,…).

Het is evenwel mogelijk om gedurende de leveringstijd een beroep te doen op een tijdelijke noodgroep. Wij rekenen op ongeveer een week vanaf de ondertekening van de offerte om de stroomgenerator te leveren en te installeren.

Contacteer uw accountmanager indien u een offerte of meer informatie wenst.

Voor wat betreft voorbereiding

 • Is uw brandstofvoorraad toereikend?
 • Is uw noodgroep recent getest? Kan deze zeker autonoom functioneren?
  In geval van aanvoer van de brandstof via een elektrische pomp, is deze pomp aangesloten op de noodstroomvoorziening?
 • Weet u hoe de noodbelasting kan aangeschakeld worden? Is hier een procedure voor? Zijn de verantwoordelijken ingelicht? Voorzie hiervoor eventueel een back-up.
 • Procedure hersynchronisatie na terug onder spanning komen van het net

Aandachtspunten bij het terug onder stroom komen van het distributienetwerk:

 • Clearen van de belasting (schakelaars afgaande vertrekken openen)
 • 1 voor 1 terug inschakelen van de belasting na terugkeer spanning
 • Het is aangewezen om de netbeheerder proactief te contacteren, om een aantal afspraken te maken over de heropstart.

Energy 24/24 is een volledige technische bijstand in geval van een elektriciteitsonderbreking. Via deze dienst krijgt u info over de aard en ev. de duur van de panne, en kunt u snel de elektriciteitslevering aan uw infrastructuur laten herstellen.

Deze dienst werd uitgewerkt voor een normaal functionerend elektriciteitsnet. In geval van een grootschalige stroomonderbreking zal het aantal oproepen fel stijgen. ENGIE Electrabel zal alle mogelijke middelen inzetten om haar klanten te bedienen maar de kans is reëel dat we minder snel ter plaatse zullen zijn. Wij raden u ten zeerste aan om ervoor te zorgen dat uw bedrijf in dergelijke situatie niet volledig afhankelijk is van derden.

Zorg ervoor dat er een gemachtigd persoon, met BA5-attest, aanwezig is in uw bedrijf die de herinschakeling kan uitvoeren.  Zo spaart u kostbare tijd en geld uit.