Customer Area

Indexatieparameters voor elektriciteit

Vind hier in detail de parameters die van toepassing zijn voor de geïndexeerde electriciteitscontracten ondertekend hetzij vóór, hetzij na 18 maart 2013

Indexatieparameters voor de contracten die na 18 maart 2013 werden ondertekend

Deze contracten gebruiken de indexatieparameter PPBq [50% x Endex_BE (15d,1,3–14d,0,3) + 50% x Endex_BE606] in de prijsformules.

De PPBq [50% x Endex_BE (15d,1,3–14d,0,3) + 50% x Endex_BE606] (gemiddelde groothandelsmarktprijzen elektriciteit in België) weerspiegelt de evolutie van het kwartaal en het semester van forward elektriciteitsprijzen op de Belgische groothandelsmarkt voor een baseload levering. Zo geniet u van de prijsevoluties op de elektriciteitsmarkt, terwijl u grote schommelingen in de maandelijkse elektriciteitsprijs beperkt.

De definities van de componenten van PPBq  [50% x Endex_BE (15d,1,3–14d,0,3) + 50% x Endex_BE606]  zijn de volgende:

Endex_BE (15d,1,3 – 14d,0,3) wordt toegepast in het kwartaal Q en uitgedrukt in €/MWh. Endex_BE (15d,1,3 – 14d,0,3)  is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de einde dagnoteringen voor een baseload elektriciteitslevering op de Belgische markt voor kwartaal Q genoteerd tijdens de periode beginnend op de 15de kalenderdag van de maand M-2 tot en met de 14de kalenderdag van de maand M-1, waarbij de maand M, de eerste maand van het betreffende kwartaal is.

Endex_BE606 wordt toegepast in een semester en uitgedrukt in €/MWh. Endex_BE606 is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de einde dagnoteringen voor een baseload elektriciteitslevering op de Belgische markt voor de twee kwartalen waaruit het betreffende semester bestaat, genoteerd tijdens de periode beginnend op de 1e kalenderdag van de maand M-6 tot en met de laatste kalenderdag van de maand M-1, waarbij de maand M, de eerste maand van het betreffende semester is.

  • De waarde van de PPBq-parameter voor het vierde trimester van 2016 is 33,23 €/MWh.

Indexatieparameters voor de contracten die vóór 18 maart 2013 werden ondertekend

Deze contracten gebruiken de indexatieparameters PPB (Power Price Basket) en Ne in de prijsformules.

De PPB-parameter (Power Price Basket) weerspiegelt de evolutie van de maand en het semester van forward elektriciteitsprijzen op de Belgische groothandelsmarkt voor een baseload levering. Zo geniet u van de prijsevoluties op de elektriciteitsmarkt, terwijl u grote schommelingen in de maandelijkse elektriciteitsprijs beperkt. De PPB-parameter wordt samengesteld op basis van 50% EBIm- en 50% EBIs-indexen en wordt uitgedrukt in €/MWh.

PPB (Power Price Basket) = 50% EBIs + 50% EBIm

  • De waarde van de PPB-parameter voor de maand oktober 2016 is 32,46 €/MWh.

EBIs is een indexatieparameter die wordt berekend op basis van de dagelijkse slotkoersen voor een baseload elektriciteit op de Belgische groothandelsmarkt met levering tijdens de trimesters van een bepaald semester. Deze parameter wijzigt semestrieel.

EBIm wordt berekend op basis van de dagelijkse slotkoersen van een baseload elektriciteit op de Belgische markt met levering in een bepaalde maand. Deze parameter wijzigt maandelijks.

De dagelijkse slotkoersen gebruikt voor de berekening van de EBIs- en EBIm-indexen worden gepubliceerd door ICE ENDEX.

De Ne-parameter Vóór april 2011 werden de waarden van de parameter Ne maandelijks berekend en gepubliceerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) conform de formules bepaald in het Ministerieel Besluit van 12/12/2001, zoals o.a. gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 01/03/2004. Ingevolge de beslissing van de CREG om de berekening en publicatie stop te zetten, worden de waarden van Ne vanaf april 2011 verder door ENGIE Electrabel berekend en gepubliceerd conform de formules bepaald in voormelde Ministeriële Besluiten. weerspiegelt de evolutie van de afschrijvings- en exploitatiekosten voor de elektriciteitsproductie geleverd aan het Belgisch net. Ne wordt maandelijks berekend en gepubliceerd conform de formule bepaald in het Ministerieel Besluit van 12/12/2001.

Raadpleeg de historiek van al de indexatie parameters van onze contracten (PPBq, PPB, EBIm, EBIq, Ne, Nc) op uw Customer Area.