Customer Area

Is uw bedrijf voorbereid op een stroomonderbreking?

 


 •  

  Blijf de bevoorradingsvooruitzichten opvolgen

  Volg de bevoorradingsvooruitzichten die Elia geeft op via de stroomindicator. Wij geven hier de situatie weer. U kan hier meer lezen over de betekenis van de verschillende stroomindicatoren en de meest gestelde vragen.

   

  Stroomindicator

   

 •  

  Hoe 3 minuten stroomonderbreking tot 115 000 euro schade kan teweegbrengen

  Vrijdag 7 november 2014 – namiddag, een ruime regio in West-Vlaanderen zat onverwacht zonder stroom. De oorzaak? Een defect op een stroomkabel.
  Stroomonderbrekingen kunnen u op elk moment overkomen. Is uw bedrijf ook in staat om zo'n afschakeling te doorstaan zonder economische en structurele schade? Spoor de risico’s nu op en beperk uw mogelijke verliezen.

   

  Volgens een studie van RTE, de beheerder van het openbare elektriciteitstransmissienet in Frankrijk, bedraagt de schade die industriële bedrijven oplopen bij een langere stroomonderbreking (meer dan 3 minuten) gemiddeld
  115 000 euro per onderneming en 4 000 euro voor ondernemingen uit de tertiaire sector.

   

  De 6 belangrijkste oorzaken die de kosten laten oplopen tijdens een stroomonderbreking

   

  • ongevallen met het personeel
  • stilvallen van de productie
  • kuisen, herstellen en/of vervangen van beschadigde installaties
  • verloren gaan van grondstoffen en afgewerkte producten
  • niet kunnen naleven van contracten met klanten
  • doorbetalen van arbeidskrachten tijdens de werkonderbrekingen

  Met de winter voor de deur is het dus ook van economisch belang dat u uw bedrijf voorbereidt op een eventuele afschakeling. Zo beschermt u het tevens ook tegen onverwachte stroomonderbrekingen, die vaker voorkomen dan men denkt. Zo kwam de stroomonderbreking van 7 november in West-Vlaanderen totaal onverwacht in de namiddag en duurde een klein uurtje. Synergrid[1] meldt dat er zich in België gemiddeld 10 onderbrekingen Synergrid is de Belgische federatie van netbeheerders van elektriciteit en aardgas. per dag voordoen!

   

  Spoor de zwakke punten in uw bedrijf snel op

   

  De online tool Blackout Scan laat u toe de kwetsbaarheid voor een stroomonderbreking van uw bedrijf te analyseren. Zo kunt u zelf een actieplan opstellen.

   

  • Waar zitten de zwakke punten?
  • Wat zijn de kritieke punten?
  • Welke aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk?
    Risques Blackout

  Al meer dan 1250 bedrijven hebben al hun kwetsbaarheid op een stroomonderbreking getest.

  Risques Blackout

  15 risicodomeinen en 7 processpecifieke handelingen kunnen worden geëvalueerd met de Blackout Scan: IT-systemen, beveiligingen, telefonie, ventilatie… Ziehier een paar voorbeelden:

   

  Lees de voorbeelden


  De Blackout Scan geeft u een gedetailleerd overzicht van de mate waarin uw bedrijf opgewassen is tegen een stroomonderbreking en helpt u uw werknemers en uw installaties te beschermen tegen de nakende winter en tegen onverwachte stroomstoringen in de toekomst.

  Zoals meer dan 1250 bedrijven, voer de scan uit en ontdek uw zwakke punten.

   

  Doe de Blackout Scan

   

  Wenst u een persoonlijke ondersteuning om uw bedrijf voor te bereiden op een stroomuitval? Ontdek de mogelijkheden. 

 •  

  Een afschakeling, hoe verloopt dat precies?

  Hoewel het absoluut nog niet vaststaat dat het effectief tot een afschakeling komt, heeft Elia (bevoegd voor de algemene stabiliteit van het Belgische transmissienet) in samenwerking met de overheidsdiensten, een noodplan ontwikkeld om de energiebevoorrading zo veel mogelijk te garanderen.

   

  Wanneer komt het tot een afschakeling?

  Alvorens naar de afschakeling te grijpen zal Elia pogen om het evenwicht op de markt te herstellen:


  • Een vraag om mogelijke extra regelvolumes aan te bieden, zal verstuurd worden naar alle evenwichtsverantwoordelijken. Hierdoor kan Elia een beroep doen op de eventuele resterende productiecapaciteit op alle beschikbare centrales of op extra regelmogelijkheden van het elektriciteitsverbruik. Dit gebeurt via de ‘balancing warnings’;
  • Indien nodig zal Elia haar gecontracteerde reserves inzetten. Dit gaat van activatie van specifieke snel-startende gaseenheden, het afroepen van contracten met aggregatoren, het gecontroleerd en gecontracteerd verminderen van het verbruik bij industriële klanten tot het inroepen van assistentie van naburige transmissienetbeheerders;
  • Indien de situatie het vereist, zal Elia analyseren of uitzonderlijke acties mogelijk zijn in coördinatie en samenwerking met de andere transmissienetbeheerders van de Centraal-West-Europese regio, om de mogelijke importcapaciteit van België verder te verhogen;
  • Als gevolg van een economische of technische trigger kunnen de strategische reserves in België geactiveerd worden;

  Als de marktmechanismen en de reserves niet volstaan, beslissen de overheden om het elektriciteitsverbruik te beperken. Sensibiliseringsmaatregelen, mogelijk gecombineerd met verbodsmaatregelen, worden eerst genomen om het evenwicht op het net te verzekeren voor de komende uren of dagen.

   

  Indien geen van deze maatregelen helpen, zal dan uiteindelijk in samenspraak met de overheid overgegaan worden tot het in werking laten treden van het afschakelplan.

  Meer over de strategische reserve:

  Om problemen in de winter te vermijden heeft Elia een strategische reserve aangelegd. Deze reserve bestaat uit de potentiële elektriciteitshoeveelheid:

  Aanbodbeheer

  Potentiële elektriciteitshoeveelheid die geproduceerd wordt door productie-eenheden die onlangs werden stopgezet, maar die op elk moment opnieuw geactiveerd kunnen worden.

  Vraagbeheer

  Potentiële elektriciteitshoeveelheid die bespaard wordt doordat klanten aanvaarden om hun elektriciteitsverbruik geheel of gedeeltelijk en voor een bepaalde duur te verminderen in geval van noodtoestand

  Voor de winterperiode 2015-2016 werd de strategische reserve ingeschat op 3500 MW (inschatting 14/11/2014). Echter een aantal factoren hebben ervoor gezorgd dat de reële reserve tot 1350 MW werd verlaagd.

  • In 2014 werd er reeds 750 MW aanbodbeheer gecontracteerd, dit voor 3 jaar
  • 800 MW aan centrales die in de markt bleven terwijl ze eerder aangekondigd waren om te sluiten
  • Op basis van de elektriciteitsvraag van de laatste jaren werd er vastgesteld dat de piek gemiddeld 600 MW lager ligt dan degene waar eerder rekening mee werd gehouden.

  Elia contracteert dus nog 1350 MW aan strategische reserve. Wanneer Doel 1 zoals voorzien beschikbaar komt op 15/12/2015 zal deze behoefte volledig worden afgedekt.

  strategische-reserve
  Bron: Elia


  Afschakelplan Elia

  De afschakeling wordt uitgevoerd in 8 verschillende schijven van 500-750 MW samen goed voor een afschakelbaar vermogen van 5.000MW.

  Automatische afschakeling

  Het Elia net in evenwicht heeft een frequentie van 50Hz. Zodra er tekorten of schaarste optreden zakt deze frequentie. Het afschakelplan zal het Elia net “redden” door automatisch schijven af te schakelen via de hoogspanningsstations. Het net zal dus schijven afschakelen, tot dat het opnieuw stabiel wordt. Schijf 1 komt hiervoor als eerste aan de beurt vanaf 49Hz, schijf 8 als laatste als de frequentie nog verder zakt tot 48,50Hz. Elia vermijdt liever deze automatische afschakelprocedure gezien dit op een ongecontroleerde basis de distributienetbeheerders niet toelaat om bepaalde posten terug aan te schakelen. Elia bereidt zich daarom voor om zo veel mogelijk mogelijke bevoorradingsproblemen te anticiperen en manueel af te schakelen indien nodig.

  Manuele afschakeling

  In tegenstelling tot de automatische procedure zal het daarbij beginnen met schijf 8 zodat in geval van frequentiedaling (stroomtekort) de automatische veiligheden nog beschikbaar zijn. Men begint met Schijf 8 en kan gaan tot Schijf 2. Schijf 1 wordt in priori niet manueel afgeschakeld.

  Elia gaat over tot een afschakeling: wat gebeurt nu precies?

  Dit proces kan opgedeeld worden in zes stappen:

   

  1. Elia gaat over tot een afschakeling: hierbij worden verschillende Elia posten (richting de distributienetbeheerders) uitgeschakeld. Het is belangrijk om te weten dat elke afnemer achter deze post, zal afgeschakeld worden
  2. De distributienetbeheerder schakelt op zijn beurt de sub-posten uit, de zogenaamde “clearing”.
  3. De distributienetbeheerder signaleert aan Elia dat het distributienet is gecleared. Elia schakelt op dat moment de post terug in.
  4. De distributienetbeheerder schakelt de prioritaire cabines terug in (ongeveer 15 min na afschakeling):
   • a. Prioritaire afnemers (Seveso bedrijven, ziekenhuizen, brandweer, politie, civiele bescherming,…);
   • b. Cabines die netto produceren: dit zijn cabines die meer energie injecteren op het net (door eigenproductie: WKK installaties, zonnepanelen, windmolens,…) dan dat er wordt afgenomen.
  5. Elia signaleert de distributienetbeheerder dat de situatie genormaliseerd is. Het distributienet kan terug onder spanning worden gebracht.
  6. Distributienetbeheerder schakelt alle posten “gecontroleerd” in (dit kan enige tijd duren, aangezien men zeker moet zijn dat de stabiliteit van het net niet in het gevaar komt). U dient als bedrijf zelf uw eigen cabine in te schakelen.

   

  Voor meer informatie aangaande dit afschakelplan kunt u terecht bij het FOD Economie en op de infopagina van Elia, dat werd opgesteld in het kader van de huidige problematiek rond bevoorradingszekerheid. Ook de website van Eandis en het specifiek deel voor bedrijven is nuttig om u voor te bereiden op een eventuele afschakeling.

    •    

   

  Wat doet ENGIE Electrabel om problemen met betrekking tot de bevoorrading te vermijden


   

  De evenwichtsverantwoordelijke (= de leverancier zelf of een partij die ze hebben aangeduid) moet elk kwartierevenveel stroom op het Elia-hoogspanningsnet zetten als hun klanten op dat moment verbruiken. Dat kunnen ze doen door zelf elektriciteit te produceren, in te kopen of in te voeren. De evenwichtsverantwoordelijke dient, dagelijks voor de volgende dag, die injecties en leveringen op kwartierbasis te voorspellen.

   

  Misrekeningen in de bevoorrading van klanten (door onvoldoende eigen productie of inkoop van stroom) kunnen mogelijks leiden tot een onevenwicht in het net. Die misrekeningen worden dan ook bestraft met boetes, de zogenaamde onevenwichtstarieven. Wanneer het net uit evenwicht is, dient de transmissienetbeheerder Elia maatregelen te nemen om het evenwicht te herstellen. Dit gebeurt door middel van contracten met producenten (de zogenaamde Elia-reserves), door afschakelbare contracten met industriële klanten… tot het uiteindelijk afschakelen van bepaalde regionale gebieden als laatste redmiddel.


  ENGIE Electrabel doet er uiteraard alles aan om dit te vermijden. Ook na het verlies van bepaalde nucleaire eenheden, blijft ENGIE Electrabel beschikken over een gediversifieerd, flexibel en in België gelegen productiepark. Bovendien zal ENGIE Electrabel alle mogelijke middelen inzetten om bij te dragen tot het verzekeren van de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerkvoor komende winter.


  Zo ondermeer:


  • Heeft ENGIE Electrabel beslist om de planning van revisies van een aantal centrales te herzien, teneinde ze buiten de winter te houden. Ook het onderhoud van enkele centrales dat voorzien was na de winter, met als doel de centrales “winterklaar” te maken;
  • Bekijkt ENGIE Electrabel of er bijkomende capaciteit ter beschikking kan worden gesteld;
  • Staan onze gascentrales in Drogenbos, Twinerg en Herdersbrug klaar voor deze winter;
  • Werden overeenkomsten gesloten met energie-intensieve bedrijven om in piekmomenten, tijdelijk het stroomverbruik te kunnen verminderen (Demand Side Management).
 •  

  Hoe kan ik mij voorbereiden op een afschakeling

  ENGIE Electrabel kan u adviseren bij het in kaart brengen van de mogelijke problemen die binnen uw bedrijf kunnen ontstaan in geval van een onderbreking. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide online analyse tool, de Black Out Scan.


  Het belangrijkste advies luidt:


  • Goed opvolgen of u al dan niet in een zone ligt die Elia kan afschakelen.
  • Nagaan welke kritische processen u tegen stroompannes moet beschermen met noodaggregaten en/of UPS (Uninterruptable Power Supplies).

  Opmerking: bedenk bij dit alles zeer goed dat het geen zekerheid is dat een tekort met afschakelplan zich effectief voordoet. Kosten voor noodstroomvoorziening moet u dus in eerste instantie als een verzekeringspremie beschouwen. Bovendien is de vraag naar stroomgeneratoren de voorbije weken fors opgelopen.

   

   

Blijf goed geïnformeerd en schrijf u in voor onze Newsflash.

Inschrijven Newsflash

Is uw bedrijf opgewassen tegen een langdurige stroomonderbreking? Ontdek snel mogelijke problemen.

Doe de Blackout Scan